םיבתוכ םימסרופמ

 

"יב התיה תולטבתה"
יאטיל ןרהא :תאמ
06.07.01 "ץראה"ב םסרפתה

ויתאצמ - !ונורא בשש םוקממ - ץראל הצוחל ותאיצי ינפל םיעובשכ ,דקתשא
יתכלהו - תכלל םק המ-ןמז רחאל .יקצינבר .ח .י 'ר לש ותיבב ברעב
.ןג-תמרל וטואה דע ותוולל

רמוחה תנכהש ,איצוהל רמוא "םש להוא" דעוש ,"תבשה רפס" לע יל רפס ךרדב
הצוחמ בושיש רחאל ומצעב אוה קוסעי רפסה תכירעבו ןייטשפא .ז רמל הרסמנ
.רתויו רתוי בהלתהו ךלה הז אשונב עגנש ןויכמו .ץראל

האנ אלו שרוד האנ ינא תבשה ןינעבש ,ילע ןועטל םוקמ שיש ,ינא עדוי -
.ילע ונעטי ןידבו .(איסהרפב אל ,תמא) תבשב ןושיעל עגונב רקיעב .םייקמ
אוהש ,וילע רמול רשפאש והשמ יל עריא .הז ןינעב ךל דיגאש המ עמש לבא
."ןוקתל לכוי אל תוועמ" רדגב

יאדו הנכת ירקיעש ,הכורא המדקה יל םידקה ןינעה םצעל עיגיש םדוקו
.הפ לעב ויתושרדמ המכב םיעוקש

ייווצה דצה לע ףסונ - "השעת אל תווצמ"ו "השע תווצמ" - תונושה תווצמה
,םימש ידיבו םדא ידיב ,םינוש ןישנועו ןהישועל רכש עבוקה ,ןהבש
,םעה דצמ הכרעה :רמולכ ,יממע-ימואל דצ םג ןהל שי - ,ןהילע םירבועל
ןהש יפ לע ףא ,תווצמ המכ לש ןתובישחב זירפהל העדי ,יתמאה השוחב ,וזו
,"תירב" הב הרמאנ ,תמא .הלימ ,לשמל .תוליגר "השעת אל" וא "השע תווצמ"
תרכהב התלעתנ "הלימה" תמגוד "תבשה" םגו ,"תירב" הרמאנ תבשב םגש ומכ
,םישדקה תא ללחמה" :רמוא ,יעדומה רזעילא 'ר ,ןומדק אנת ירה לבא .םעה

הוושה אוה .'וכו "וניבא םהרבא לש ותירב רפמהו ,תודעומה תא הזבמהו
תא םעה ךירעה ךיאו .וניבא םהרבא לש ותירב תרפהל תודעומ יוזיב אופיא
םהרבא לש ותירב רפהל םיששוח תודהיה ןמ םיקוחר וליפא ירה ?ולא ינש
םג ודיתעמו ורבעמ ,לארשי םעמ ושאונ ירמגלש ,"םידמושמ-ברע" קרו !וניבא
ואל ונינפל ירה .תבש ןינעב הזב אצויכו ."תירב רפהל" וזיעה םה ,דחי
ךירעה ךיאו ."םכיתובשומ לכב שא וריעבת אל" ואלו "ךנקז תאפ תיחשת אל"
יניעב אוה ,רעתב וליפא ,ונקז תאפ תיחשמה ?הלא ינש תא םעה
תבשב ןשעמה ,לשמל ,לבא ,ואל לע רבעש ןיירבע םתס םיקודאה-םידרחה
.ואל לע רבועמ רתוי הברה םהיניעב אוה איסהרפב

יב ללוחתנש רחאל ףאו ,יתורחבב רבכ יב המקרתנ תבשה ןינע לש וז הסיפת
.םירדח ירדחב וליפא ,תבשב ןושיעב רהזנ יתייה רומג "ןיכרע יונש"
לא ,לארשי ללכ לא תורשקתה ,יממע-ימואל ןינע יתיאר וז הוצמ תרימשב
.םיבר תונובשח םישקבמ םניאו תודהיה לועב םיאשונה םינומהה

,ילוכ "ץמחומ" ,הסידוא ךרד ןיזולאוומ רימוטיזל יתרזחש רחאל השעמ היהו
.עגפנו ץיצהש ןירוא-רב אוה םג ,ירוענ רבח םע יתלייט תבשב תחא םעפש
יתקלתסנשכו ,יל םג עיצהו היראגיס ירבח תיצה רעיה יבעל ונסנכנשכ
:ינלאש ,ןשעלמ

?תוכאלמ ט"ל לכב רהזנ התא ,המ -

יתרבסהו .ללכה ןמ איצומ ינא תבשב ןושיעה תא לבא ,ןהב רהזנ יניא ,אל -
יתאב---ש דע ,םינש המכ דוע גהונ יתייה ךכו .יקומנו ימעט תא ול
.הב יתעקתשהו הינשה םעפב הסידואל

,יריש ינשב יתעבה וילא יסחי :םעה-דחא תא ץירעמ יתייה המכ ,עדוי התא
ילילב ותיבב רקבל יתלחתהשכו .םיתימאו םינכ םירבד ,יבלמ ואצי םירבדהו
אובאש ינא המ" תניחב ,וינפב "תולטבתה יב התיה" ,ןשעמ ויתיארו ,תותבש
,יל ררבתנ ,ותציחמב םינש המכ יתדמעש ךותמ ,םימיל ."ךלמה ירחא

רתוי טארקוטסירא תצק היהש ,ידמ רתוי ןוטסילאנויצאר תצק היה םעה-דחאש
תונויערו תורות הברה וכותל גפסו םידיסח ןיב לדוגש יפ לע ףאו .ידמ
ול רז ראשנ םתרותבש יממעה דוסיה אקוד הנה ,תודיסחה ילודגמ םיקומע
וינפב זא "יב התיהש תולטבתהה" לע הברה יתרעטצה הז ןמז קרפב .ירמגל
לודחל תטלחומו הרומג הלבקב ילע יתלבק םימעפ המכו ,תבשב ןושיעה ןינעב
תוועמ" .ללכב ייפוא תשלוח ילואו ,ינוצר תשלוח יב התלגתנ ןאכ לבא .הזמ
..."ןוקתל לכוי אל

.ויפמ עומשל יתיכזש ,םינורחאה םירבדה ויה ולא
,דלפרגנוא השמ קילאיב תיב להנמל יאטיל ןרהא

!דלפרגנוא רמ ידידי 31.7.46
םג קילאיב-תיב לש ןויכראב םירומש - ךיפמ יתעמש ךכ - ךל עודיש יפכ
םויל יתבתכ - דיה בתכ םצעמ הארתש יפכ - הנהו .וילע יתבתכש יתומישר
יפכ ,םהמ דחא - הז די-בתכבו ,תונורכז יקרפ המכ ותריטפל ןושארה הנשה
םסרפל יאדכ םא ,קפקפ ןוסקילג ר"ד "ץראה" ךרוע .8-7 םירפסמה םידיעמש
,אוה םג ץעי ארקש רחאל .ומע ץעייתהל בונאיורד לצא ונסנכנו ,הז קרפ םג
.ותוא יתזנג .דחאכ דימלתהו ברה לש ודובכ ינפמ קרפה תא םסרפל אלש

ליבשב ךל וחלוש ינא ירהו ,קרפה תא יתאצמו םילבה יבתכב יתשפשפ םויהו
.אובל דיתעל ןוירוטסיה הזיא וב ןייעי ילוא .קילאיב-תיב לש ןויכראה
.דיה-בתכ תלבק יל רשאל ליאות

.םקוסיפכו םנושלכ ,םבתככ הזב םיספדנ ובתכמו יאטיל לש ותמישר
יאטיל .א תודידיב